Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2/5 Ιανουαρίου 2018) με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €) ανά έτος και καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Πρέπει να σημειωθεί πως, στο ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42 A’/30.03.2017) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε η τροπολογία 985/1 23.3.2017 “Συμπλήρωση διατάξεων του ν.4053/2012 σχετικά με τη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς και ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας” με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας και αποζημίωσης του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί νομοθετικά κατά την ψήφιση του ν. 4053/2012.

πηγή : taxydromeio.gr