ΕΕΣΥΠ: Tα ΕΛΤΑ οφείλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, χρειάζονται μεγαλύτερο μερίδιο στις ταχυμεταφορές

Το στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπάγονται σήμερα τρεις εταιρείες ως άμεσες θυγατρικές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»), καθώς και οι λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO.

Επίσης, υπάγονται και οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας.

Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Εταιρεία εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Τα χαρακτηριστικά της ταχυδρομικής αγοράς

Σύμφωνα με την ΕΕΣΥΠ, η ελληνική ταχυδρομική αγορά συρρικνώνεται με τις ταχυμεταφορές να καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν καταφέρει να αποκομίσουν μεγάλο μερίδιο στις Ταχυμεταφορές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο όγκος αλληλογραφίας έχει υποστεί σημαντική μείωση. Ταυτόχρονα, ο όγκος δεμάτων και ταχυμεταφορών παρουσιάζει αντίθετη πορεία στην πλειοψηφία των χωρών, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης που παρατηρείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διεθνώς, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των βασικών τους δραστηριοτήτων, με στροφή στη μεταφορά δεμάτων αλλά και με επέκταση σε νέες δραστηριότητες.

Αντίστοιχα, οι ρυθμιστικές αρχές αρκετών χωρών έχουν ήδη οδηγηθεί σε ελάττωση των απαιτήσεων από τους Φορείς Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.

Τέλος, εντοπίζεται διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, πετυχαίνοντας σημαντικά κέρδη (πχ. “track & trace”, αυτοματοποιημένες λειτουργίες ταξινόμησης κα.).

Σύνοψη ενδεικτικών προτεινόμενων ενεργειών για τα ΕΛΤΑ

Για τα ΕΛΤΑ, προτείνεται εξορθολογισμός λειτουργίας, δαπανών και αξιολόγηση και επανασχεδιασμός οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου.

Επίσης, αξιοποίηση ωφελειών από στρατηγικές συμμαχίες, βάσει στόχων και δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας.

Εφαρμογή συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΤΑ αλλά και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

Εφαρμογή καινοτομιών με χρήση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΕΛΤΑ.

Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΕΣΥΠ αλλά και των ΕΛΤΑ.

Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και των ευρωπαϊκών τάσεων, το οποίο συνδέεται και με τους όρους παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς αλλά και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες.