Στοιχεία σοκ: Η ελληνική δημόσια χρέη στα ΕΛΤΑ 182,38 εκατ. ευρώ για την Καθολική Υπηρεσία
Στον μεγαλύτερο οφειλέτη των ΕΛΤΑ αναδεικνύεται το … ελληνικό δημόσιο.

Του Φώτη Φωτεινού

Το ελληνικό δημόσιο χρωστά στα ΕΛΤΑ 182,38 εκατ. ευρώ για την Καθολική Υπηρεσία, δηλαδή για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός ως το πιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας.

Οι οφειλές των 182,38 εκατ. αφορούν την περίοδο 2013 έως 2018 και αναλύονται ως εξής:

Οφείλες για την Καθολική Υπηρεσία
2013-2015 127.905
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 2016 39.551
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 2017 37.430
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 2018 37.500
Είσπραξη Τμήματος Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015 (5/2018) – 22.500
Είσπραξη μέρους της απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015 (6/2018) -22.500
Είσπραξη απαιτήσεων Καθολικής Υπηρεσίας 2016 (10/2018)
-15.000 Σύνολο 182.386
Πηγή: ΕΛΤΑ

Όπως επισημαίνουν ταχυδρομικώς, «θα γίνει εμφανές ότι εάν το ελληνικό Δημόσιο αποζημιώσει ικανοποιητικά τον Οργανισμό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Καθολικής Υπηρεσίας, δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του».

Στα αμιγώς οικονομικά μεγέθη, τα ΕΛΤΑ, αν και το 2018 παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών, παρουσίασαν αρνητικά ίδια κεφάλαια 68,85 εκατ. ευρώ.

Ανά κατηγορία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 363.267 χιλ. ευρώ έναντι 323.251 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 340.757 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία) παρουσιάζοντας αύξηση 12,4% έναντι των αναθεωρημένων και 6,6% έναντι των δημοσιευμένων στοιχείων αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 324.871 χιλ. Σύνολο 293.244 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) αυξήθηκε κατά 10,8% και 310,750 χιλ. το 2017 (δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένος κατά 4,5%.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 20.192 χιλ. Σύνολο ζημιών 14.947 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κέρδος 1,275 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές ύψους 15.017 χιλ. Αντίτις ζημιών € 15.588 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κέρδος € 634 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).

Οι αιτίες της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων

Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, εμφανίστηκαν αρνητικά κατά 68,85 εκατ.

Η μείωση έχει προέλθει κατά τα προηγούμενα έτη κυρίως από την αναγνώριση της απομείωσης ποσού 211.734 χιλ. ευρώ της συμμετοχής της εταιρείας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε., καθώς και από την αναγνώριση της ζημίας ύψους 9.094 χιλ. που προκλήθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας από το πρόγραμμα PSI, Αγορές που εφαρμόστηκαν στα κρατηθέντα κρατικά ομόλογα για το 2012.

Η απομείωση της αξίας των ενσώματων παγίων (οικοπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας τα έτη 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 2018 κατά 50.349 χιλ. Καθώς και των επενδυτικών ακινήτων της κατά 246 χιλ. συνέτεινε στην επιπλέον μείωση των ίδιων κεφαλαίων.

Η απομείωση αυτή βασίζεται σε εκτιμητική μελέτη αποτίμησης της εύλογης αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας, η οποία συντάχθηκε από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ημερομηνίας 1/1/2017, 31/12/2017 και 31/12/2018.

Ο στρατηγικοί στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο του «Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΕΛΤΑ 2018-2021», χαρακτηρίζουν το στίγμα της επιθυμητής πορείας για την εκπλήρωση της αποστολής της και αποτελούν ταυτόχρονα κριτήριο επιτυχούς εφαρμογής και υλοποίησης της στρατηγικής της, όπως αναφέρεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ είναι:

- Η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας,

- Η διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης των δραστηριοτήτων,

- Η βελτιστοποίηση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών διαδικασιών.

ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑFORESPRESS.GR